Štatút súťaže NajPes2010

I. – Usporiadateľ súťaže

1. Usporiadateľom propagačnej súťaže „Naj pes“ „ (ďalej len "súťaž") je spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Viedenská 5, 85101 Bratislava IČO: 36 029 076, IČ DPH: SK2020091997, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "usporiadateľ").
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.

 
II. - Podmienky účasti v súťaži:

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené oprávneným zástupcom.
2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Výherca je povinný najneskôr pri odovzdávaní výhry preukázať svoju totožnosť za účelom overenia oprávnenosti na prevzatie výhry.
4. Účastník účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

 
III. – Pravidlá a trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 23.3.2010 do 5.5.2010. Súťažné fotografie je možné registrovať od 23.3.2010 do 30.4.2010 na adrese www.najpes.topky.sk. Fotografie zaslané po tomto termíne už do súťaže zaradené nebudú. Organizátor súťaže si však vyhradzuje právo uverejniť súťažné fotografie na stránke aj po termíne 30.4.2010. Po tomto termíne hlasovanie pokračuje a vyhlásenie víťazných fotografií sa uskutoční 12.5.2010.

Do súťaže bude zaradený každý, kto zaregistruje do 30.4.2010 fotografie svojho psíka alebo fotografie, na ktorých sa nachádza účastník súťaže, jeho blízki alebo známi spolu s domácim miláčikom – psíkom. Súťažiaci sú oprávnení zasielať do súťaže len originálne fotografie, ktoré sami odfotografovali, zo súťaže budú vyradení súťažiaci, ktorí zaslali do súťaže fotografie z komerčných fotobánk alebo iných verejne prístupných zdrojov.
Súťažiť možno s jedným psíkom vo všetkých štyroch súťažných kategóriách, avšak ten istý psík nemôže byť viac krát zaradený v rámci jednej kategórie. Súťažiaci nesmie do súťaže zasielať opakovane tú istú fotografiu.
Organizátor súťaže zverejňuje fotografie na svojich web stránkach s časovým posunom, až po internom spracovaní.
Súťažiaci môžu zaregistrovať fotografie psíkov do súťaže na adrese www.najpes.topky.sk. Údaje, ktoré budú uvedené v registrácii slúžia na následné overenia totožnosti výhercu v prípade výhry. Uvedené údaje musia súhlasiť s dokladom totožnosti, ktorým sa výherca preukáže v prípade výhry.
Za jednotlivých psov môžu súťažiaci používatelia stránky hlasovať formou sms hlasov v tvare hlasx y, pričom x je číslo kategórie a y je číslo psíka uvedené aj v jeho profile. O výhercovi súťaže v každej kategórii rozhodne najvyšší počet hlasov, ktoré budú danej fotografii používateľmi pridelené. Ak sa napriek zákazu a pravidlám vyskytne v súťaži rovnaká fotografia, hlasy ku každej fotografii sa rátajú samostatne a nesčítavajú sa.
Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so zverejnením fotografie zaslanej do súťaže na webových stránkach organizátora súťaže ako aj na stránkach samotnej spoločnosti.

 
IV. – Ceny:

Výherca súťaže z každej kategórie získa nasledovné ceny:
Najkrajší pes: víkendový pobyt pre dve osoby a ich psíka v dog friendly hotely Grand Matej v Banskej Štiavnici a krmivo značky Eminent v hodnote 30 €.
Najkrajšie šteňa: nákup tovaru v obchode ZUSI dogfashion www.dogfahion.sk v hodnote 65 € a krmivo značky Eminent v hodnote 30 €.
Najlepšie oblečený pes: nákup tovaru v obchode ZUSI dogfashion www.dogfashion.sk v hodnote 65 € a krmivo značky Eminent v hodnote 30 €.
Najkrajšia dvojica: víkendový pobyt pre dve osoby a ich psíka v dog friendly hotely Grand Matej v Banskej Štiavnici a krmivo značky Eminent v hodnote 30 €.
Najzábavnejší pes:  nákup tovaru v obchode ZUSI dogfashion www.dogfahion.sk v hodnote 65€ a krmivo značky Eminent v hodnote 30 €.

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky. S výhrami, ktoré si výherca neprevezme v lehote stanovenej vo vyhlásení výsledkov súťaže, naloží usporiadateľ podľa vlastného uváženia, pričom tieto môžu byť udelené ďalším výhercom v poradí .

Každý týždeň bude zo všetkých sms hlasov vyžrebované 4 telefónne čísla, ktoré získajú vecné ceny a vstupenky na koncert Mira Šmajdu. Na záver bude zo všetkých hlasov vyžrebované jedno telefónne číslo, ktoré získa víkendový pobyt v „dogfriendly“ Grand Hoteli Matej v Banskej Štiavnici.
 
V. – Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže spoločnosti Zoznam, s.r.o. ako usporiadateľovi. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému spoločnosti Zoznam, s.r.o.
2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely usporiadateľa súťaže bez nároku na odmenu.

 
VI. – Osobitné ustanovenia

1. Ak sa preukáže, že výherca ankety je zamestnancom usporiadateľa súťaže alebo osobou im blízkou, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy vrátiť, resp. nahradiť usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
2. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov .
3. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí usporiadateľ a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny štatútu usporiadateľ zverejní rovnakým spôsob ako pôvodný štatút.

 
VII. – Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút je uložený v sídle usporiadateľa súťaže.
2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu.
3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania štatutárnym orgánom usporiadateľa.
4.Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.